Ổ Cứng (2.5" -Laptop)

Danh sách sản phẩm

WD 750-GB  WD7500BPKX
1.804.000 đ/cái
WD 500-GB  WD5000BPKX
1.663.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200BEKX
1.404.000 đ/cái
WD  1.0-TB  WD10JFCX
2.095.000 đ/cái
WD 750-GB  WD750BFCX
1.706.000 đ/cái
WD 1.0-TB  WD10JPVX
1.944.000 đ/cái
WD 750-GB  WD7500BPVX
1.534.000 đ/cái
WD 500-GB  WD5000LPVX
1.253.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200LPVX
1.210.000 đ/cái